การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ad_prangam@hotmail.com
tel./fax.036-810557

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ศาลพระภูมิ

ผลิตภัณฑ์ศาลพระภูมิ ติดต่อ นายสิริชัย จันทร์พงษ์ บ้านพระงาม ม.4 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 089-8060815

..

ตระกร้าสานพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ตระกร้าสานพลาสติก ติดต่อ นางปวีณา สว่างประทีป บ้านชีปะขาว ม.1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 086-7502885

..

ธูปหอม

ผลิตภัณฑ์ธูปหอม ติดต่อ นายถวัลย์ คนเสงี่ยม บ้านชีปะขาว ม.1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 081-6853596

..

ข้าวหลาม

ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเผาโบราณ ติดต่อ นางนกแก้ว บุญคลี่ บ้านพลู ม.2 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

..

หน้าแรก

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บ

Today 5

Yesterday 5

Week 64

Month 160

All 6295

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

การจัดการองค์ความรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

          การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้”  ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

          1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
          2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 
          3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 
          4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

          การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ

          (1) การจัดการความรู้ในองค์การ

          (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

          (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

          ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

 

          ความหมายการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM  

 

             แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การสงเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดตามหลักธรรมภิบาลในการบริหารงานบุคคล

                1. หลักธรรมาภิบาล  

              2. คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารที่ดี  

              3. การมีหัวใจบริการ  

              4. 9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ได้ผลมากกว่า "เงิน"  

 

            แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล

                1. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี  

              2. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2537  

              3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                 4. พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

 

            องค์ความรู้ภายในองค์กร

                1. แผนพพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2558-2560)  

              2. แผนพัฒนาตำบลสี่ปี  

 

            องค์ความรู้ภายนอกองค์กร

                1. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

              2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542  

              3. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  

              4. พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  

              5. ระเบียบเดินทางไปราชการ