ad_prangam@hotmail.com
tel./fax.036-810557

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ศาลพระภูมิ

ผลิตภัณฑ์ศาลพระภูมิ ติดต่อ นายสิริชัย จันทร์พงษ์ บ้านพระงาม ม.4 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 089-8060815

..

ตระกร้าสานพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ตระกร้าสานพลาสติก ติดต่อ นางปวีณา สว่างประทีป บ้านชีปะขาว ม.1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 086-7502885

..

ธูปหอม

ผลิตภัณฑ์ธูปหอม ติดต่อ นายถวัลย์ คนเสงี่ยม บ้านชีปะขาว ม.1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 081-6853596

..

ข้าวหลาม

ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเผาโบราณ ติดต่อ นางนกแก้ว บุญคลี่ บ้านพลู ม.2 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

..

หน้าแรก

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บ

Today 15

Yesterday 14

Week 50

Month 223

All 4721

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

การจัดการองค์ความรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

          การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้”  ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

          1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
          2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 
          3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 
          4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

          การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ

          (1) การจัดการความรู้ในองค์การ

          (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

          (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

          ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

 

          ความหมายการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM  

 

             แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การสงเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดตามหลักธรรมภิบาลในการบริหารงานบุคคล

                1. หลักธรรมาภิบาล  

              2. คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารที่ดี  

              3. การมีหัวใจบริการ  

              4. 9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ได้ผลมากกว่า "เงิน"  

 

            แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล

                1. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี  

              2. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2537  

              3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                 4. พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

 

            องค์ความรู้ ZKM) ที่เกี่ยวข้อง

                1. แผนพพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2558-2560)  

              2. แผนพัฒนาตำบลสี่ปี  

 

            องค์ความรู้ภายในองค์กร

                1. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

              2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542  

              3. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  

              4. พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543